Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
15 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Szczerców znak: PNIK-I.4131.249.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/279/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczerców, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
15 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Kutno znak: PNIK-I.4131.259.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego z 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/123/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno” oraz nadania jej statutu
15 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Kutno znak: PNIK-I.4131.251.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku”
12 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Drużbice znak: PNIK-I.4131.252.2021 z dnia 12 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/246/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drużbice na lata 2021 - 2025,
12 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy w Dobroniu znak: PNIK-I.4131.244.2021 z dnia 12 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/192/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobroń,
12 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Osjaków znak: PNIK-I.4131.253.2021 z dnia 12 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXII/155/21 Rady Gminy Osjaków z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osjaków w 2021 r.,
11 marca 2021 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.234.2021 z 11 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sulejów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.
11 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Szczerców znak: PNIK-I.4131.247.2021 z dnia 11 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/281/21 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców
11 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Godzianów znak: PNIK-I.4131.246.2021 z dnia 11 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXVIII/171/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 25 lutego 2021 w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2021,
11 marca 2021 Zawiadomienie do Rady Gminy Dłutów znak: PNIK-I.4131.245.2021 z dnia 11 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/156/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/165/20 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalania zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dłutów,
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane