Wersja graficzna

Komunikaty urzędowe

1 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że wniosek 28.05.2020 r. Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Jadwinin – Pawlikowice od km 5+140,00 do km 5+936,28, nie będzie rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa z uwagi na konieczność uzupełnienia przez inwestora braków w projekcie budowlanym, który to obowiązek został nałożony postanowieniem Wojewody Łódzkiego nr 120/20 z 29.06.2020 r. Wobec powyższego wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do 12.10.2020 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane