Komunikaty urzędowe

4 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DK 1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic”, odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga krajowa 91 (DK 1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zmiany, w trybie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 479/15 z 18.11.2015 r, którą Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z 31.08.2016 r., znak: DLI.III.6621.188.2015.AK.29, w części uchylił – i orzekł co do istoty a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane