Komunikaty urzędowe

15 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Sieradzkiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 15 września 2020 r. nr GK.II.6821.29.2020 dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych, położonych w woj. łódzkim, powiecie sieradzkim, gminie Błaszki, obrębie Kwasków, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów numerami działek: 179/2 i 180/2 oraz 185/2, 186/2 i 187/2, działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Łódzki decyzją z dn. 12 marca 2021 r. nr GNIII. 7581.343.2020.KR utrzymał w mocy zaskarżone ww. orzeczenie organu I instancji.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane