Komunikaty urzędowe

11 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, złożony 20.01.2020 r. i skorygowany w dniach 10.02.2020 r., 14.02.2020 r. i 22.10.2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 od km 0+090 do km 8+123, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 09.05.2021 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane