Komunikaty urzędowe

9 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Kutnowskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, nr GN.683.12.2016 z dnia 7 października 2020 r. o ustaleniu odszkodowania za działkę nr 204/2 położoną w Grodnie, gmina Nowe Ostrowy, działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), zawiadamiam, że pismem z dnia 2 marca 2021 r. Wojewoda Łódzki poinformował, zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., iż zgromadzony materiał dowodowy umożliwia merytoryczne rozpatrzenie sprawy i wyznaczył, po myśli art. 36 § 1 k.p.a., nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane