Komunikaty urzędowe

18 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia, na podstawie art. 9s ust. 9-11 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.), odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości położonej w obrębie P-9 m. Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 246/1 na powierzchni 0,0282 ha, wynikające z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 9/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., znak: GPB-I.747.6.2019.MM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, informuje, iż z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o dokumenty wymagane przepisami prawa oraz sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2021 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane