Komunikaty urzędowe

17 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 33/21 z 3.03.2021 r., udzielającą PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21a, pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę linii 110 kV Sieradz – Jawor – Błaszki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 710 na działce nr 135/1, obręb 0041 Smaszków oraz w terenie kolejowym zamkniętym na działce nr 146/2, obręb 0027 Kwasków, gmina Błaszki, pow. sieradzki.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane