Komunikaty urzędowe

16 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), a także art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) – informuje, że w dniu 15 marca 2021 r., została wydana decyzja, znak: GNI. 7570.559.2019.EPo w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr 145/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r., znak: IR-II.7820.9.2018.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 481 przejście przez Pruszków, na odcinku od km 7+700 do km 9+437, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Pruszków, gminie Sędziejowice, powiecie łaskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 138/1 o pow. 0,0087 ha.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane