Komunikaty urzędowe

23 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 10 ww. ustawy informuje, iż został zgromadzony materiał dowodowy, stanowiący podstawę do zakończenia postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie P-18, mieście Pabianice, powiecie pabianickim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 311/1 o pow. 0,0013 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 160/2019 z 19 sierpnia 2019 r., znak: GPB-II.7820.1.2019 (JN) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 od km 0+926,20 do km 3+244,81, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane