Komunikaty urzędowe

25 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza procedurę oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu kolejowego na odcinku linii kolejowej 550 (oś 23) - Komora Śródmieście w km 1+049 - Etap I - Budowa Tunelu Kolejowego - Tunel Technologiczny - na potrzeby drążenia tunelu maszyną budowlaną - TBM (EPB), na terenie Miasta Łodzi w obrębach ewidencyjnych S-1, S-6”.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane