Komunikaty urzędowe

21 września 2011
Wojewoda Łódzki ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na budowie miasteczka ruchu drogowego

Kwota środków przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi 550.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przed złożeniem aplikacji proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pozostałymi dokumentami załączonymi do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek aplikacyjny należy złożyć w terminie od dnia 21 września do 12 października 2011 r. (W przypadku wniosków przekazywanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i parafować na każdej stronie. Wnioski wypełnione odręcznie zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Wszystkie pola wniosku aplikacyjnego muszą być wypełnione (oprócz poz. 1 i 2).

Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 listopada 2011 r.

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udziela Pani Katarzyna Bartolik, pracownik Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW, tel. 42 664-13-63; e-mail: katarzyna.bartolik@lodz.uw.gov.pl.

Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane