Komunikaty urzędowe

14 stycznia 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 152/18 z 10.08.2018 r., udzielającą Gminie Ładzice z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 36 w msc. Ładzice pozwolenia na budowę „sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wierzbica i części msc. Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice”, - dz. ewid. nr 489/1, 489/2, 489/4 ob. 0008 Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane