Komunikaty urzędowe

14 stycznia 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 160/2019 z 19.08.2019 r., udzielającą Zarządowi Województwa Łódzkiego - reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 485 od km 0+926,20 do km 3+244,81”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, na terenie miasta Pabianice w obrębach: P-7 M. Pabianice, P-12 M. Pabianice, P-13 M. Pabianice, P-17 M. Pabianice, P-18 M. Pabianice i gminy Pabianice w obrębie: 0001 Bychlew.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane