Komunikaty urzędowe

13 stycznia 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że 29.04.2019 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 82/19 udzielającą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę nastawni dysponującej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, masztu antenowego teletechnicznego oraz rozbiórkę istniejącej nastawni dysponującej i przekaźnikowni, na stacji Idzikowice, na działkach nr ewid. 902/4, 902/9, obręb 0013 Kolonia Kruszewiec, gmina Opoczno oraz działce nr ewid. 991/24, obręb 0012 Kruszewiec, gmina Opoczno, w ramach zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane