Komunikaty urzędowe

5 stycznia 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) zawiadamia się społeczeństwo, że 6.11.2020 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 233/20 zmieniająca, poprzez zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego, decyzję Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z 22.02.2016 r., udzielającą spółce Windprojekt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placami montażowymi, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi powiatowej) na działkach o numerach ewidencyjnych 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425 w m. Regnów, gmina Regnów, przeniesioną na rzecz Pracowni Finansowej Sp. z o.o. Regnów Sp. k. decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 14/17 z 13.01.2017 r.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane