Komunikaty urzędowe

31 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Wojewoda Łódzki na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że wniosek złożony 1.04.2020 r., uzupełniony 14.04.2020 r., przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 552 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Skarpowej – etap I: komora demontażowa/odbiorcza, zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 130/7 i 132/1 położonych w obrębie B-44 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w terminie do 31.07.2020 r., z uwagi na trwającą procedurę przeprowadzania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane