Komunikaty urzędowe

30 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 27.04.2020 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka linii kolejowej nr 553 (oś 22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej – etap I: komora demontażowa/odbiorcza, zlokalizowanej na działkach o numerach ewid. 54/1, 56, 55/1, 79/2, położonych w obrębie B-6 w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 kpa z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej oceny oddziaływania na środowiskowo. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 27.09.2020 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane