Komunikaty urzędowe

29 lipca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania i społeczeństwo, że 17.07.2020r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 138/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 131/19 z 18.07.2019r. udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, pozwolenia na budowę komory startowej/ odbiorczej w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa odcinka linii kolejowej Łódzkiego Węzła Kolejowego w obszarze ul. Odolanowskiej – Etap I: Komora startowa/ odbiorcza”, zlokalizowanej na działkach w obrębie B-45 w Łodzi. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane