Komunikaty urzędowe

26 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 4 czerwca 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał postanowienie nr 46/2020 odmawiające wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice nr 1/2019 z 30 grudnia 2019 r. znak: AB.6740.464.2019, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Prezydentowi Miasta Skierniewice na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1310E dla zadania: „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulic: Piłsudskiego i Zwierzynieckiej w Skierniewicach”, natomiast 22 czerwca 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 167/2020 uchylającą w części projekt budowlany, stanowiący załącznik do ww. decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice, orzekającą w tym zakresie o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego, równocześnie utrzymując w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie organu I instancji.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane