Komunikaty urzędowe

24 czerwca 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek z 28.05.2020 r. Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Jadwinin – Pawlikowice od km 5+140,00 do km 5+936,28.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane