Komunikaty urzędowe

16 maja 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta Łowicza z siedzibą przy ul. Stary Rynek 1, złożony 07.05.2019 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 228/18 z 30.11.2018 r., zmienionej ostateczną decyzją Nr 45/19 z 06.03.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi stanowiącej połączenie ulicy Warszawskiej i skrzyżowania na ul. Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza oraz budowie dróg gminnych wynikających ze zmiany przebiegu drogi krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 1+475,5 do km 2+151.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane