Komunikaty urzędowe

16 maja 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Łodzi w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 480 w km 0+000 do km 0+054,01 z drogą wojewódzką nr 482 od km 87+368,32 do km 87+483,61 oraz z drogą gminną nr 114618E ul. 3-go Maja od km 0+000 do km 0+053,82 w Sieradzu, nie będzie rozpatrzony w ustawowym terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji przez inwestora w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 61/19 z 11 kwietnia 2019 r. oraz skomplikowany charakter sprawy. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 08.07.2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane