Komunikaty urzędowe

9 maja 2019
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego powołanej Zarządzeniem Nr 127/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego powołanej Zarządzeniem Nr 127/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2019 r.

Do zadań komisji należy:

 1. ocena ofert w zakresie spełniania wymogów formalnych,
 2. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.),
 3. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,
 5. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 7. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Ponadto, kandydaci na członków komisji powinni:

 1. Korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przyjąć warunki uczestniczenia w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Kandydatem do komisji konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) biorące udział w danym konkursie.

Do komisji konkursowej poszukiwane są 2 osoby.

Zgłoszenia osób do udziału w pracach komisji konkursowej należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 29 maja 2019 r. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, na nr fax: 42 664 14 43 lub na e-mail: zk@lodz.uw.gov.pl.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Dorota Gajewska
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane