Ogłoszenie o pracę Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: Dyspozytora medycznego

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko
dyspozytora medycznego
Wymiar etatu: 0,25 - 1,0

Adres urzędu
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy;
 • przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
 • zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego;
 • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;
 • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
 • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem;
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

Warunki pracy

 • praca w systemie równoważnym, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta;
 • stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy; 
 • praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie; 
 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej; 
 • oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne; pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

doświadczenie zawodowe:

 1. Uprawnienia zawodowe ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.
 2. 5 letnie doświadczenie w realizacji zadań dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, w tym w lotniczym zespole ratownictwa medycznego, w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub izbie przyjęć szpitala posiadającego oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz ortopedii lub ortopedii i traumatologii*

Zgodnie z art. 26c ustawy z dnia 8 września 2020 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym     w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na stanowisku dyspozytora medycznego można zatrudnić osobę niespełniającą wymagań określonych w ww. pkt 2 .

wymagane dokumenty i zaświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o niekaralności przeciwko zdrowiu lub życiu
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów: nabór otwarty
Miejsce składania dokumentów:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
z dopiskiem Oferta pracy – dyspozytor medyczny

lub przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@lodz.uw.gov.pl wpisujący w tytule wiadomości „Oferta pracy – Dyspozytor Medyczny”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka.
Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl.
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:
Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej. Wykonywanie zadań dyspozytora medycznego stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5 500 zł + dodatek specjalny 850 zł + dodatek stażowy
(ponadto dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za pracę w porze nocnej, możliwość otrzymania nagród uznaniowych)

Oferujemy ponadto:

 • szkolenia i dofinansowanie doskonalenia zawodowego
 • umundurowanie
 • pakiet socjalny (w tym dofinansowanie karty Profi-FIT).
 • opiekę psychologiczną

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert -zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Prosimy o podawanie adresów e-mail.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60, 42 664-16-52 lub 42 664-15-37.

Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« marzec »
PWŚCPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane