Informacja dla osób Głuchych załatwiających sprawy w urzędzie

Urząd Wojewódzki

Głusi klienci Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz osoby mające trudności  w komunikowaniu się

W Urzędzie preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy będą mogły skorzystać z pomocy wideo tłumacza migowego dla osób słabosłyszących oraz niesłyszących w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z Urzędem na adres e-mail: www.lodzkie.eu

Usługa w obecnej chwili dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności  w Łodzi przy ul. Leczniczej 6.

Ustawa z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 7 pkt 2)

Alternatywny sposób dostępu polega, w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza przewodnika, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.


 

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane