Deklaracja dostępności

Łódź, 23 lipca 2020 r.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu: www.lodzkie.eu

Data publikacji strony internetowej: 2002 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Poziom walidacji - A WCAG
Walidacja CSS-a (poprawna)
https://lodzkie.eu/page/

Walidacja poprawności nagłówków
https://lodzkie.eu/page/ (poprawna)

Dostępność bez javascriptu
Walidacja HTML-a
https://lodzkie.eu/page/ (poprawna)

Poziom walidacji - AA WCAG (poprawny)
Kontrast elementów tekstowych

Poziom walidacji - AAA WCAG (poprawny)
Walidacja poprawności nagłówków
https://lodzkie.eu/page/

Analizowany serwis spełnia część wybranych kryteriów dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 23.07.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (https://validator.utilitia.pl).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – Małgorzata Kołodziejczyk e-mail: malgorzata.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
Za niedotrzymanie terminów ustawowych oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wojewoda Łódzki
Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
E-mail: www.lodzkie.eu
Telefon: 42 664 16 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, 103 (1/3 części), 102 a (bud. A – 1/10 części; bud. C – 1/10 części, bud. D), Plac Komuny Paryskiej 5.

Do budynku prowadzi 5 wejść dla klientów. Do 3 wejść prowadzą schody.
W przypadku trzech wejść drzwi otwierają się automatycznie.
Ze względu na charakter zabytkowy Urzędu od ul. Piotrkowskiej 104 dostosowywane będzie dla osób z niepełnosprawnością jedno z wejść od ul. Plac Komuny Paryskiej 5.
Drzwi do budynku wykonane są ze szkła i otwierają się automatycznie.
Przy wejściu będzie znajdowało się stanowisko ochrony pełniące również funkcje punktu informacyjnego. W holu głównym, w pobliżu wejścia będzie znajdował Punkt Obsługi Klienta z dostępem bez barier architektonicznych (obecnie pokój – 011). Toaleta dla osób niepełnosprawnych będzie znajdowała się po prawej stronie od wejścia budynku, drzwi toalety zostaną odpowiednio oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych (przewidywane prace do przystosowania ok. 1 roku). Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Schody, które znajdują się w głównym holu w budynku na ul. Piotrkowskiej 104 oznakowane są w celu ułatwienia poruszania się kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).
W urzędzie będzie dostępna usługa tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system wideotłumacza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń będzie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku zostaną oznakowane w tym zakresie.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą emaila: malgorzata.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

PIOTRKOWSKA 103 ŁÓDŹ
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów. Przed wejściem wykonano podjazd wraz z poręczami w celu dostępu. Budynek składa się z 3 kondygnacji.
Dostęp na poziomie parteru jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.
Na zewnątrz został umieszczony infokiosk, który jest doskonałym punktem informacyjnym.
Wykonany ze stali lakierowanej, posiada on wandaloodporną klawiaturę.
Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, zainstalowane są podłokietniki oraz nasadki toaletowe.
Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.
Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń będzie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy wideotłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Do budynku prowadzi jedno wejście dla klientów od ul. Żeromskiego 87.
Przed budynkiem Urzędu znajdują się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do budynku na półpiętro prowadzą schody, przy których znajduje się platforma dla wózków. Schody oznakowane taśmami kontrastowymi.
Budynek nie posiada dźwigu osobowego (prace w zakresie przebudowy budynku zostały wstrzymane).
Dźwig osobowy będzie zapewniał dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu.
Przy wejściu na teren Urzędu znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na podwyższonym parterze kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Na podwyższonym parterze przy ścianach zamontowane są barierki przypodłogowe oklejone kontrastową taśmą.
Schody prowadzące na górę oklejone 10 cm taśmą kontrastową.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Schody są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu.
Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy wideotłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą e-maila: malgorzata.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
93-173 Łódź, ul. Lecznicza 6
(najem lokali na terenie Miejskiej Przychodni Rejonowej nr 23)

Do budynku prowadzą 3 wejścia: jedno wejście dla klientów od ul. Leczniczej, Kasowej i Podmiejskiej.
Do 3 wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony ul. Kasowej, znajduje się podjazd dla wózków. Będzie budowany drugi podjazd od ul. Podmiejskiej.
Budynek posiada dźwig osobowy, mogą z niej korzystać klienci urzędu. Jedna z wind posiada urządzenie informujące o piętrach oraz informuje o fakcie czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Dźwig osobowyzapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu. Przy wejściu na teren budynku znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na II kondygnacji budynku w siedzibie WZON, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Schody nie są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.
Nie ma zachowanej kolorystyki ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy we WZON mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego dla osób słabosłyszących oraz niesłyszących w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów od strony wewnętrznego parkingu (niedostępnego dla klientów) przy budynku od ul. Tuwima.
Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, jednakże wejście do budynku znajduje się na parterze budynku, więc podjazd wózkiem jest możliwy.
Przy wejściu na teren budynku znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.
Budynek posiada 14 pięter. Budynek posiada 4 dźwigi osobowe (2 czynne), z którego mogą korzystać klienci urzędu. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu. Schody nie są oznaczone taśmą kontrastową. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe.
Nie ma w pobliżu budynku miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością (najbliższe miejsca parkinowe dla osób z niepełnosprawnością po drugiej stronie ulicy przy ul. Sienkiewicza ).

W budynku nie ma:

 • pętli indukcyjnych,
 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • systemów naprawadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością
 • kolorystyki ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku(posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Pies przewodnik może wejść na teren budynku – w takim przypadku osobie z niepełnosprawnością towarzyszy również jedna osoba ze stanowiska ochrony zapewniając bezpieczne i celowe dotarcie do konretnego pomieszczenia.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Oddział zdrowia publicznego
ul. Gdańska 73, Łódź

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście dla klientów od ul. Gdańskiej (wejście przez podwórko).
Budynek nie posiada dźwigu osobowego.
Przy wejściu na teren Urzędu znajduje się stanowisko ochrony, nie pełniące funkcji punktu informacyjnego.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe
do budynku nie są oznakowane pod tym względem.
Schody nie są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim, I piętro pok. 147 i 148
ul. Szkolna 28, I piętro pok. 147 i 148 , 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: (+48) 44 647-28-44

Budynek 3 kondygnacyjny. Wejście znajduje się na poziomie chodnika na zewnątrz.
Winda w budynku wyposażona w panel posiadający oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Drzwi szerokie, oznakowane.
Toaleta przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na zewnątrz został umieszczony infokiosk, który jest doskonałym punktem informacyjnym.
Wykonany ze stali lakierowanej, posiada on wandaloodporną klawiaturę.
Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel.: (+48) 43 827-43-49, 43 822-05-01 wew. 224 lub 225

Budynek posiada 8 kondygnacji.
Na zewnątrz znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów. Wejście znajduje się na poziomie chodnika.
Budynek posiada trzy dźwigi osobowe z panelem wyposażonym w znaki Braille´a z komunikatami głosowymi.
Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.
Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.
Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.
Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby prowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
tel.: (+48) 46 834-15-47

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów (szklane drzwi otwierane automatycznie). Wejście znajduje się na poziomie chodnika. Przed wejściem do budynku
znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe 2 oddalone ok. 300 metrów od budynku. Na zewnątrz tablica informacyjna dotycząca informacji na temat rozmieszczenia lokali w budynku.
Budynek nie posiada dźwigów osobowych z komunikatami głosowymi.
Na parterze jest zapewniony dostęp dla osób poruszającym się na wózku.
Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych (parter budynku), jest również wydzielony kącik dla klientów w celu odpoczynku wyposażony w stoliki oraz krzesła (środki na ten cel pochodzą w ramach Projektu FAMI).
Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.
Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU
Mirosław Suski

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane