Deklaracja dostępności

Urząd Wojewódzki

Łódź, 16 lutego 2021 r.

 

Deklaracji Dostępności Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu: www.lodzkie.eu

Data publikacji strony internetowej: 16.02.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Poziom walidacji - A WCAG

Walidacja CSS-a

https://lodzkie.eu/page/

Walidacja poprawności nagłówków

https://lodzkie.eu/page/

Dostępność bez javascriptu

Walidacja HTML-a

https://lodzkie.eu/page/

Poziom walidacji - AA WCAG

Kontrast elementów tekstowych

Poziom walidacji - AAA WCAG

Walidacja poprawności nagłówków

https://lodzkie.eu/page/

 

Analizowany serwis spełnia część wybranych kryteriów dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 16.02.2021.r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – Małgorzata Kołodziejczyk e-mail: malgorzata.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie terminów ustawowych oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Łódzki
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: www.lodzkie.eu
 • Telefon: 42 664 16 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, 103 (1/3 części), 102 a (bud. A – 1/10 części; bud. C – 1/10 części, bud. D), Plac Komuny Paryskiej 5.

Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi 6 wejść dla klientów. Do 3 wejść prowadzą schody. Liczba kondygnacji 5. W przypadku 3 wejść drzwi otwierają się automatycznie otwierane na czujnik ruchu. Przy 3 wejściach głównych barierę stanowią schody.

Korytarze umożliwiające wyminięcie się co najmniej 2 osób. Z głównej klatki schodowej dostęp do pokoi poprzez drzwi przeszklone z samozamykaczami, na ścianach głównej klatki schodowej oznakowania z nazwami poszczególnych Wydziałów (brak oznaczeń brajlowskich). Drzwi do budynku wykonane są ze szkła i otwierają się automatycznie. Schody, które znajdują się w głównym holu w budynku na ul. Piotrkowskiej 104 oznakowane są w celu ułatwienia poruszania się kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu. Główna klatka schodowa ewakuacyjna jest dostępna z korytarzy na piętrach.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Budynek nie jest przystosowany na wyższych kondygnacjach do swobodnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne – liczne półpiętra, które stanowią barierę architektoniczną. Ewakuacja klatką chodową. Korytarze i klatka schodowa wyposażona w oznaczenia drogi ewakuacyjnej.  Możliwy dostęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W urzędzie dostępna usługa tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system wideotłumacza.W budynku jest przenośna pętla indukcyjna.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą e-maila:

malgorzata.kolodziejczyk@lodz.uw.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcówul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów. Przed wejściem wykonana pochylnia wraz z poręczami w celu dostępu. Budynek składa się z 3 kondygnacji. Na zewnątrz został umieszczony infokiosk, który jest punktem informacyjnym. Wykonany ze  stali lakierowanej, posiada wandaloodporną klawiaturę. W budynku znajduje się kolejkomat.Drzwi wejściowe przeszklone z klamkami, które można obsłużyć jedną ręką.

Dostęp na poziomie parteru jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku. Punkt obsługi klienta z niepełnosprawnością, wydzielony, oznakowany. Na sali przeznaczonej do obsługi klienta zachowane szerokości – możliwość manewrów wózkiem inwalidzkim.

Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, zainstalowane są podłokietniki oraz nasadki toaletowe. Oddzielne pomieszczenie dla rodzica/opiekuna dla dzieci, odpowiednio oznakowany.

Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Na wyższe kondygnacje prowadzą schody na pierwszym stopniu pas kontrastowy, poręcze.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Możliwy dostęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Osoby niesłyszące mające trudności w  komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy wideotłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą wniosku dotyczące korzystania z usługi wideotłumacza.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Traugutta 25, Łódź

Do budynku prowadzą 2 wejścia.  Do jednego z wejść prowadzą schody, drugie prowadzi do dźwigu osobowego wyposażonego w panel sterujący. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcze po obu stronach. Drzwi wejściowe otwierane automatycznie. W budynku wydzielona strefa obsługi klienta. Toaleta dla Osób z Niepełnosprawną w trakcie wykończenia. Wydzielone toalety męska i damska oraz ogólnodostępna. Toaleta dla rodzica/opiekuna dzieci,zamontowany przewijak w pokoju dla matki z dzieckiem. Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Na wyższe kondygnacje prowadzą schody na pierwszym stopniu pas kontrastowy, poręcze. Budynek w trakcie prac wykończeniowych.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Możliwy dostęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.  Osoby  niesłyszące mające trudności w  komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy wideotłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą wniosku dotyczące korzystania z usługi wideotłumacza.

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź

Przed budynkiem Urzędu  znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne dla klientów od ul. Żeromskiego 87. Drzwi przeszklone z progiem o nieprawidłowym wymiarze 5cm. Przy wejściu na teren Urzędu znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego. Z wiatrołapu drzwi przeciwpożarowe o wym. 150 cm dwuskrzydłowe zachowany wymiar 2 cm. Po wejściu do budynku z wiatrołapu prowadzą schody, przy których znajduje się platforma dla wózków (awaria). Schody oznakowane taśmami kontrastowymi. Poręcz po prawej stronie od wejścia do budynku. Parter budynku przeznaczony do obsługi klientów głównie Archiwum Zakładowego oraz Oddziału Koordynacji Świadczeń (punkt konsultacyjny). W ciągu korytarzowym prowadzącym do punktu Konsultacyjnego Oddziału Koordynacji Świadczeń  drzwi przeciwpożarowe oraz metalowe w korytarzu przy ścianach zamontowane są barierki przypodłogowe oklejone kontrastową taśmą.

Budynek nie posiada dźwigu osobowego (prace w zakresie przebudowy budynku zostały wstrzymane). Dźwig osobowy będzie zapewniał dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na podwyższonym parterze kondygnacji budynku, drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych oprócz systemu alarmowego. Wydzielone toalety męska oraz damska. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych oprócz systemu alarmowego. Na wyższych kondygnacjach brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki nieznacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Schody prowadzące na górę pierwsze stopnie oklejone 10 cm taśmą kontrastową, na głównej klatce schodowej na schodach taśmy antypoślizgowe, poręcze po jednej stronie kolor kontrastujący z podłożem. I, II III piętro wymagają remontu – zachowany styl starej generacji, IV oraz V piętro po remoncie. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Schody w budynku są oznakowane taśmą kontrastową.

Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy wideotłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby za pomocą wniosku dotyczące korzystania z usługi wideotłumacza.

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego ul. Gdańska 73, Łódź

Do budynku prowadzi 1wejście. Wejście dla klientów od ul. Gdańskiej (wejście przez podwórko). Drzwi zewnętrzne pierwsze i drugie oszklone, na korytarzach brak oznaczeń kontrastowych.Budynek nie posiada dźwigu osobowego. Poręcze po obu stronach schodów, oznaczenie „Uwaga schody”. Przy wejściu na teren budynku znajduje się stanowisko ochrony, nie pełniące funkcji punktu informacyjnego.Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze kondygnacji budynku, drzwi toalet są oznakowane, wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych. Tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń znajdują się na korytarzu. W budynku wyznaczona droga ewakuacyjna wymaga pokonania schodów oraz ręcznego otwarcia drzwi.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe do budynku nie są oznakowane pod tym względem.W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności , 93-173 Łódź, ul. Lecznicza 6 (najem lokali na terenie Miejskiej Przychodni Rejonowej nr 23)

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejść prowadzą schody. Przy wejściu od strony ul. Kasowej znajduje się podjazd dla wózków. Będzie budowany drugi podjazd od ul. Podmiejskiej.

Budynek posiada dźwig osobowy, mogą z niej korzystać klienci urzędu. Jedna z wind posiada urządzenie informujące o piętrach oraz informuje o fakcie czy drzwi są zamknięte czy otwarte.

Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu.

Przy wejściu na teren budynku znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na II kondygnacji budynku w siedzibie WZON, drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Schody nie są oznakowane taśmą kontrastową: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

Nie ma zachowanej kolorystyki ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy we WZON mogą skorzystać z pomocy wideotłumacza dla osób słabosłyszących oraz niesłyszących w  terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do  interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Wojewódzka InspekcjaGeodezyjna i Kartograficzna, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów od strony wewnętrznego parkingu (niedostępnego dla klientów) przy budynku od ul. Tuwima. 

Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, jednakże wejście do budynku znajduje się na parterze budynku, więc podjazd wózkiem jest możliwy.

Przy wejściu na teren budynku znajduje się stanowisko ochrony, pełniące funkcję punktu informacyjnego.

Budynek posiada 14 pięter. Budynek posiada 4 dźwigi osobowe (2 czynne), z którego mogą korzystać klienci urzędu. Dźwig osobowy zapewnia dostęp do pomieszczeń, w których pracują pracownicy urzędu. Punkt obsługi klienta zlokalizowany na II piętrze. Schody nie są oznaczone taśmą kontrastową. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe.

Nie ma w pobliżu budynku miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością (najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po drugiej stronie ulicy przy ul. Sienkiewicza).

Pies przewodnik może wejść na teren budynku – w takim przypadku osobie z niepełnosprawnością towarzyszy również jedna osoba ze stanowiska ochrony zapewniając bezpieczne i celowe dotarcie do konkretnego pomieszczenia.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Oddział Dyspozytornia Medyczna, ul. Pienista 71, Łódź

Budynek jednokondygnacyjny. Na zewnątrz znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 1 wejście dla pracowników (brak klienta z zewnątrz). Przed wejściem schody zachowane w linii prostej.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Toaleta ogólna jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim, I piętro pok. 147 i 148 ul. Szkolna 28, I piętro pok. 147 i 148 , 97-300 Piotrków Trybunalski

Budynek 3 kondygnacyjny. Wejście znajduje się na poziomie chodnika na zewnątrz. 

Winda w budynku wyposażona w panel posiadający oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Drzwi szerokie, oznakowane.

Toaleta przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na zewnątrz został umieszczony infokiosk, który jest doskonałym punktem informacyjnym. Wykonany ze stali lakierowanej, posiada on wandaloodporną klawiaturę. 

Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

Budynek posiada 8 kondygnacji. Punkt obsługi klienta znajduje się na II piętrze. Na zewnątrz znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno wejście dla klientów. Wejście znajduje się na poziomie chodnika.

Budynek posiada trzy dźwigi osobowe z panelem wyposażonym w znaki Braille´a z komunikatami głosowymi.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.

Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych.

Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

Do budynku prowadzi 1 wejście dla klientów (szklane drzwi otwierane automatycznie). Wejście znajduje się na poziomie chodnika. Przed wejściem do budynku  znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe 2 oddalone ok. 300 metrów od budynku. Na zewnątrz tablica informacyjna na temat rozmieszczenia lokali w budynku. Budynek nie posiada dźwigów osobowych z komunikatami głosowymi.Na parterze jest zapewniony dostęp dla  osób poruszającym się na wózku.

Toaleta jest przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych (parter budynku), jest również wydzielony kącik dla klientów w celu odpoczynku wyposażony w stoliki oraz krzesła (środki na ten cel pochodzą w ramach Projektu FAMI).

Oznakowania w obiekcie są wykonane w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Mirosław Suski

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane