Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi wznawia działalność

Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi wznawia działalność

W związku ze wznowieniem działalności Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, organizowane będą posiedzenia jawne, na których rozpatrywane będą wnioski złożone do Komisji.

Uczestnicy postępowań, które zostały odwołane w okresie związanym z epidemią COVID-19, zostaną pisemnie poinformowani o nowych terminach posiedzeń.

Wznowienie działalności Komisji związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwanej Tarcza 3). W rezultacie wejścia w życie tej ustawy, terminy procesowe określone w rozdziale 13a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020 r., poz. 849), tj. w ustawie regulującej funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, rozpoczynają bieg albo biegną dalej od 24 maja 2020 r. Tym samym, od tej daty wojewódzkie komisje mogą przeprowadzać posiedzenia jawne, a w konsekwencji prowadzić (kontynuować) sprawy. Potwierdza to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta.

Jednocześnie informuje się, że na czas trwania stanu epidemii nie uległy zawieszeniu terminy związane ze złożeniem wniosku do wojewódzkiej komisji, określone w art. 67c ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z jego brzmieniem „Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, o których mowa w art. 67a ust. 1, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta”. Czas trwania stanu epidemii nie wstrzymał biegu opisanych wyżej terminów.

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim W Łodzi/
Wojewódzkiej Komisji Ds. Orzekania O Zdarzeniach
Medycznych W Łodzi
Działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2


W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się, aby stawiać się na termin wyznaczonego przez Wojewódzką Komisję ds. Zdarzeń Medycznych w Łodzi posiedzenia maksymalnie 10 minut przed czasem podanym w przesłanym do Państwa zawiadomieniu.

Dla ograniczenia zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV2 prosimy, aby na posiedzenia stawiały się jedynie osoby, których dotyczy zawiadomienie lub wezwanie (wnioskodawca/pełnomocnik/ świadek). Wyjątek stanowią osoby, które nie mogą poruszać się samodzielnie bądź muszą pozostawać pod opieką innych osób.

Należy ograniczyć grupowanie się osób przed budynkiem oraz na jego terenie i zachować  2 m odstępu między osobami oczekującymi.

Przypominamy, że w budynkach użyteczności publicznej klienci/interesanci/kontrahenci mają obowiązek zasłania ust i nosa maseczkami, przyłbicami lub inną częścią odzieży (np. chusta, szalik). Obowiązek ten nie dotyczy:

 • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
  okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Odkrycie ust i nosa przez klienta/interesanta jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
 • w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Klient przy wejściu do sali posiedzeń zostanie poproszony o zdezynfekowanie dłoni płynem
na bazie alkoholu.

 

UWAGA!!!
OSOBY, KTÓRE WYKAZUJĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY INFEKCJI
(PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA, KASZEL, KATAR)
PROSIMY O NIEPRZYCHODZENIE DO SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI
DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W ŁODZI.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane