Koszty postępowania

Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, ustalając wysokość kosztów postępowania, kieruje się przepisami rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. 2011 Nr 294, poz. 1740).

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, ustalone w orzeczeniu ponosi:

 1. wnioskodawca - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia),
 3. ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nieprzedstawienia w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kwotę stanowiącą równowartość kosztów postępowania uiszcza się na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

nr 88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

tytuł wpłaty: “Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją, sygn. akt .…”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane