Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem
Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorca składa:

 • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie infrastruktury technicznej,
 • pojazdów odpowiednich do prowadzenia zajęć,
 • warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego pozwalającego na bezpieczne i zgodne z programem wykonywanie ćwiczeń praktycznych,
 • zapewnienie prowadzenia ćwiczeń praktycznych przez instruktorów techniki jazdy,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy, który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Termin załatwienia sprawy:7 dni od złożenia wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Transportu

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-85
fax: (+48) 42 664-11-44
Miejsce składania wniosku:Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury pokój 405 lub przesłać na adres:
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, oddział komunikacji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału Komunikacji

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

Art. 39 g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 j.t z późn. zm.)  w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 t.j.),

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane