Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy
Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie przesłany przez wnioskodawcę - kierownika ośrodka szkolenia do Wojewody Łódzkiego, zawierający:

 • wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej;
 • numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL;
 • zakres odbytego szkolenia;
 • informację w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.
Termin załatwienia sprawy:Termin egzaminu wyznaczony przez Wojewodę Łódzkiego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Transportu

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-85
fax: (+48) 42 664-11-44
Miejsce składania wniosku:

Wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa pokój 405 lub przesłać na adres:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Komunikacji
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Osoba prowadząca sprawę:

Komisja Egzaminacyjna Wojewody Łódzkiego
tel.: (+48) 42 664-15-53, 42 664-11-59, 42 664-10-43, 42 664-13-11

Tryb odwoławczy:

Osoba egzaminowana ma prawo odwołania się od wyniku egzaminu, bezpośrednio do Wojewody Łódzkiego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, w terminie 14 dni od daty egzaminu

Podstawa prawna:
 •  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 j.t z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 t.j.),
 • Zarządzenie Nr 211/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 161/2009 w sprawie powołania i ustalenia organizacji oraz zadań komisji egzaminacyjnej do spraw sprawdzenia kwalifikacji kierowców wykonujących transport drogowy.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane