Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym.
Dodatkowe informacje:

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie się wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) w zakresie:

 1. zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki.
 2. procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
 3. procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

W związku z powyższym zalecane jest stosowanie się do poniższych rekomendacji:

 1. Procedury zapobiegawcze
  1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
  2. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory.
  3. Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny, trasą uzgodnioną z właściwymi władzami (Urzędy Wojewódzkie).
  4. Należy zapewnić osobom pielgrzymującym odpowiednie warunki zakwaterowania (noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych)
  5. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.
  6. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.
  7. Rekomenduje się żywienie pielgrzymów zgodnie z najlepszymi praktykami sanitarno-higienicznymi.
  8. Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego  jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania)
  9. Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.
  10. Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVIT-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie).
  11. Organizator powinien mieć listę telefonów do każdej z osób – uczestników pielgrzymki.
 2. Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa
  1. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.
  2. Organizator powinien dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp.)- w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika pielgrzymki przynajmniej 1 raz dzienne przed wyznaczoną osobę -  optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana porada medyczna.
  3. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
   1. przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem;
   2. zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi;
   3. regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
   4. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
   5. dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi- wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne;
   6. należy dbać o higieną w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet- leży po stronie organizatora pielgrzymki. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia organizator, który nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji;
   7. organizator zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy;
   8. należy unikać powitania poprzez podawania ręki;
  4. Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60 stopni C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.
 3. Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronowirusem SARS-CoV-2 u pątnika.
  1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.
  2. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
  3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.
  4. W przypadku potwierdzenia zakażenia : wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.
  5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/. a także obowiązujących przepisów prawa.
  6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej
Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Wymagane dokumenty:

Wnioski od organizatorów pielgrzymek w celu wydania stosownych uzgodnień tras przejścia pielgrzymek na obszarach swojej właściwości terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej

Termin załatwienia sprawy:Z uwagi na to, iż przebieg trasy pielgrzymki należy uzgodnić z jednostkami samorządowymi oraz organami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej termin załatwienia sprawy w dużej mierze zależy od tempa przesyłania tychże uzgodnień zawierających często sugestie dotyczące zmian trasy. W przypadku pielgrzymek obejmujących wyłącznie teren województwa łódzkiego uzgodnienie z reguły wydawane jest w ciągu 30 dni, zaś w przypadku pielgrzymek obejmujących teren kilku województw termin ten może ulec wydłużeniu.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rolnictwa i Transportu

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-11-85
fax: (+48) 42 664-11-44
Miejsce składania wniosku:Wojewoda Łódzki
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rolnictwa i Transportu
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

lub osobiście w Kancelarii Głównej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  bądź w na adres elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /lodzuw/skrytka.

Kontakt
tel.: 42 664-15-53
tel.: 42 664-10-43
Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału komunikacji

Uwagi:

Uzgadnianie tras przejścia poszczególnych grup zorganizowanych winno odbywać się zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 poz. 1347), który stanowi, iż: "Organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej".

Obowiązek uzgodnienia trasy spoczywa na organizatorze wydarzenia o charakterze religijnym. Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom organizacyjnym, a przede wszystkim konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom pielgrzymek w bieżącym roku kontynuowana będzie ugruntowana praktyka.  Powyższa praktyka uzyskała akceptację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zaaprobował przejęcie przez wojewodów koordynacyjnej funkcji w zakresie uzgodnienia tras pielgrzymek z odpowiednimi organami samorządowymi oraz podmiotami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej. Sprawowanie powyższej funkcji przez wojewodów wymaga zamieszczenia we wnioskach o uzgodnienie tras pielgrzymek klauzuli upoważniającej wszystkich wojewodów (jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych.

Ze względu na czasochłonność niniejszej procedury wskazane jest, aby wnioski kierowane były do wojewodów właściwych ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki z odpowiednim wyprzedzeniem. I tak dla pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa, wnioski winny być składane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy, zaś dla dłuższych - 50 dni.
We wnioskach o uzgodnienie tras pielgrzymek należy zamieścić stosowną klauzulę upoważniającą wszystkich wojewodów (jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych.

Wniosek powinien zawierać poniżej wyszczególnione informacje:

 1. Organizatora pielgrzymki i jego adres (należy podać równocześnie imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę na trasie) oraz w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów nr telefonu oraz adres e-mail;
 2. Szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki;
 3. Na jakim odcinku trasa pielgrzymki prowadzi drogami krajowymi lub wojewódzkimi (nr dróg);
 4. W przypadku organizowania pielgrzymek diecezjalnych (w skład których wchodzą grupy z różnych miejscowości) – liczbę grup, wykaz miejscowości z jakich idą, łączną szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki, miejsce połączenia wszystkich grup;
 5. Precyzyjny kalendarz pielgrzymki, uwzględniający punkty etapowe trasy oraz daty i godziny pobytu w nich, ze szczególnym uwzględnieniem daty i miejsca wejścia grupy na teren poszczególnych województw wraz ze wskazaniem miejscowości (ulic) przez które będzie ona przechodzić oraz miejsc noclegowych.
 6. Do wniosku należy załączyć:
  1. mapę z zaznaczonym przebiegiem trasy pielgrzymki,
  2. klauzulę upoważniającą Wojewodę Łódzkiego (jeśli pielgrzymka dotyczy tylko terenu województwa łódzkiego) lub innych wojewodów (jeśli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych
 • Organizator pielgrzymki zobowiązany jest do zabezpieczenia trasy pielgrzymki za  pomocą własnej, odpowiednio oznakowanej służby porządkowej, uprawnionej do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu, lub innym osobom znajdującym się na drodze, zgodnie z przepisami (§2 ust 1; §7 ust 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 143).
 • W przypadku pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze we wniosku podać należy dodatkowo: datę i miejsce wejścia grupy pielgrzymkowej do Częstochowy, ze wskazaniem przybliżonej godziny wejścia na Jasną Górę. Należy również precyzyjnie wskazać miejsca odpoczynku grupy w granicach Częstochowy przed wejściem na Jasną Górę oraz numer trasy, którą grupa będzie wchodzić do Sanktuarium Jasnogórskiego.
 • Ponieważ uzgodnienie trasy pielgrzymki jest procedurą bardzo czasochłonną, dlatego wskazane jest, by wnioski kierowane były do wojewodów właściwych ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki z odpowiednim wyprzedzeniem. Pielgrzymki, których trasy nie przekraczają terenu jednego województwa powinny być zgłaszane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy. Gdy pielgrzymka obejmuje kilka województw zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 50 dni przed jej rozpoczęciem.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane