Strefy ochronne ujęć wody

W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1566 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wraz, z którą straciła moc ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). W myśl art. 1 nowa ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych, służy ustanawianie stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych (art. 120). Strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony na podstawie art. 135 ust. 1 Prawa Wodnego, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Obejmuje ona wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód (art. 121).

Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnychobejmuje obszar zasilania ujęcia i wyznacza się na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia. Jeżeli czas przepływu wód od granicy obszaru zasilania do ujęcia jest dłuższy od 25 lat, teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się z uwzględnieniem obszaru wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wód w warstwie wodonośnej (art. 122 i 123).

Strefę ochronną ujęcia wód powierzchniowychokreśla się tak, aby trwale zapewnić jakość wody zgodną z przepisami wydanymi na podstawie art. 74 ust. 1 Prawa Wodnego oraz aby zabezpieczyć wydajność ujęcia wody, wyznacza się ją na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrologicznej tego ujęcia (art. 124).

Zgodnie z art. 133 ust. 2 Prawa Wodnego, strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia się na wniosek właściciela ujęcia wody lub z urzędu, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył ww. wniosku, a z przeprowadzonej analizy ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3 Prawa Wodnego, wynika potrzeba jej ustanowienia. Zgodnie z art. 134 ust. 1 Prawa Wodnego strefę ochronną ustanawia się na koszt właściciela ujęcia wody.

Analiza ryzykaobejmować powinna ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o:

 • analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne,
 • dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną,
 • analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu,
 • wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Właściciel ujęcia wodyrealizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody (art. 133 ust. 4).  Zgodnie z art. 551 ust. 2 Prawa Wodnego właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust. 1 derogowanej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadzą analizę ryzyka i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy. Tak więc ww. właściciele ujęć wód mają obowiązek przekazać do właściwego miejscowo wojewody analizę ryzyka do dnia 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 133 ust. 5 Prawa Wodnegoanalizę ryzyka przeprowadza się dla ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób oraz dla indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 133 ust. 6 Prawa Wodnego analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok nie rzadziej niż co 20 lat.

W przypadku nieprzekazania analizy ryzyka w ww. terminie wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 134 ust. 2). Jeżeli z przekazanej analizy ryzyka wyniknie potrzeba ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni (art. 134 ust. 3).

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 Prawa Wodnego strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego. Jeżeli strefa ochronna obejmowałaby tereny położone w obszarze działania co najmniej 2 wojewodów, tę strefę ochronną ustanawiają wspólnie właściwi wojewodowie w drodze aktu prawa miejscowego (art. 135 ust. 2).

Na podstawie art. 138 Prawa Wodnego wniosek o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej winien zawierać:

 1. uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej uwzględniające analizę ryzyka oraz propozycje granic terenu ochrony pośredniej wraz z planem sytuacyjnym;
 2. charakterystykę techniczną ujęcia wody;
 3. propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z uzasadnieniem;
 4. do wniosku dołącza się analizę ryzyka oraz kopię decyzji, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1 Prawa Wodnego, jeżeli została wydana;
 5. do wniosku dotyczącego ujęcia wody podziemnej dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o której mowa w art. 123 ust. 1 Prawa Wodnego;
 6. do wniosku dotyczącego ujęcia wody powierzchniowej dołącza się dokumentację hydrologiczną ujęcia wody, o której mowa w art. 124 ust. 2 Prawa Wodnego.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane