Warunki wpisu organizacji pozarządowych na listę wojewody

Wpis organizacji pozarządowej na listę wojewody, o której jest mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 294), w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w zakresie  nieodpłatnej mediacji,  odbędzie się przy spełnieniu następujących warunków:

 • o wpis na listę w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 11d ust. 2) może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
  2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6,
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
   1. poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   2. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
   3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
    
 • o wpis na listę w zakresie świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (art. 11d ust. 3) może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
  2. posiada umowę zawartą z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6,
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
   1. poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
   2. profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   3. przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
    
 • o wpis na listę w zakresie prowadzenie nieodpłatnej mediacji (art. 11d ust. 4) może ubiegać się organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z prowadzeniem mediacji,
  2. posiada umowy zawarte z co najmniej trzema mediatorami, o których mowa w art. 4a ust. 6,
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
   1. poufności w związku z prowadzeniem nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,
   2. profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia nieodpłatnej mediacji,
   3. przestrzegania zasad etyki przy prowadzeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej mediacji.

W celu wykazania spełnienia wskazanych warunków organizacja pozarządowa, która zamierza ubiegać się o wpisanie na ww. listy, zgodnie z art. 11d ust. 8 ustawy, dołącza do wniosku odpowiednio:

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1, lub ust. 4 pkt 1, w tym na żądanie wojewody, informację o sposobie i okresie, w którym wykonywała zadania wiążące się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, świadczeniem poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnego poradnictwa lub prowadzeniem mediacji,
 2. listę adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, lub doradców oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6, z którymi zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji,
 3. pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, lub ust. 4 pkt 3,
 4. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 4, lub ust. 4 pkt 4.

Ponadto organizacja pozarządowa ubiegająca się o wpis na listę w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11d ust. 9, dołącza do wniosku poza dokumentami, o których mowa w przytoczonym wyżej art. 11d ust. 8, także zaświadczenie o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2, albo zaświadczenie, potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1, z oceną pozytywną, przez doradców, o których mowa w ust. 8 pkt 2.

Dodatkowo, przez organizacje pozarządowe ubiegające się o wpis na listę wojewody, zasadnym jest złożenie oświadczeń o okolicznościach obejmujących okres dwóch lat poprzedzających datę złożenia przedmiotowego wniosku, w szczególności w zakresie informacji czy w powyższym okresie w trakcie realizacji przedmiotowych zadań nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 11 d ust. 5 ustawy.  W przypadku oświadczenia przez organizację o zaistnieniu tego rodzaju okoliczności, oświadczenie to winno zawierać dodatkowe informacje dotyczące tych okoliczności wraz ze wskazaniem powiatów oraz konkretnych dat zdarzeń.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane