Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 2 listopada 2020 r.

Wojewoda Łódzki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2021 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach naboru, przewidzianych na województwo łódzkie wynosi 44 337 347,24 zł.
 

Termin składania wniosków 4 – 24 listopada 2020 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) na adres skrzynki podawczej: /lodzuw/skrytka
( w tym celu należy załączyć do e-Pisma skany: wniosku oraz wymaganych dokumentów, dodatkowo wniosek o objęcie dopłatą winien być złożony w wersji edytowalnej).

W ramach ogłaszanego naboru dofinansowanie może zostać udzielone na zadania własne organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 1. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
 2. Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
  1. sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%;
  2. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 3. W ramach naboru o dopłatę nie może ubiegać się organizator prowadzący przewóz realizowany w ramach komunikacji miejskiej. 
 4. Dopłata nie zostanie przyznana w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym dla pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej wystąpi dodatni wynik finansowy, pomimo pomniejszenia go o kwotę rozsądnego zysku, organizator nie występuje z wnioskiem o dopłatę do tej linii. 
 5. Wysokość udzielonej dopłaty na realizację przez organizatora zadania własnego, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nie może przekroczyć 3,00 zł do 1 wozokilometra, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 6. Wniosek o dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej składa organizator, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.
 7. Do wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dofinansowaniem, organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.
 8. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych gdy:
  1. organizator nie zastosował się do wzorów dokumentów określonych dla danego zadania,
  2. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
  3. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
  4. dotyczy zadania nie podlegającego dopłacie,
  5. wnioskowana kwota dopłaty przekracza maksymalną kwotę dopłaty do jednego wozokilometra,
  6. nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizatora.
 9. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze, zawiera oczywiste omyłki, Wojewoda wyzywa organizatora do uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Ocena wniosku dokonana będzie w terminie od dnia 25 listopada 2020 r. – 6 grudnia 2020 r. 
 11. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:
  1. gminom,
  2. związkom międzygminnym,
  3. związkom powiatowo-gminnym,
  4. powiatom,
  5. związkom powiatów,
  6. województwom.
 12. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosków, o dopłatę, informuje organizatora o objęciu dopłatą w ramach środków Funduszu, albo o nieobjęciu dopłatą.
 13. Organizator, któremu została udzielona dopłata, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych dopłat oraz wydatków objętych dopłatą
 14. Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.
Regina Michalska (42) 664-12-40
Bartosz Pokora (42) 664-13-12
Helena Złotowska (42) 664 12-40
Sekretariat Wydziału
Rolnictwa i Transportu
(42) 664 11 85

 
    
 
 

 

 

Załączniki

 1. Wniosek o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wniosek o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. (14.52 KB)
 2. Oświadczenie organizatora. Oświadczenie organizatora. (27 KB)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane