Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Ordery i odznaczenia państwowe
Dodatkowe informacje:

Dotyczy mieszkających w województwie łódzkim osób m.in. z:

 • administracji publicznej
 • organizacji kombatanckich
 • związków zawodowych
 • stowarzyszeń i fundacji
 • uczelni, szkół
 • przedsiębiorstw

Informacje ogólne

 1. Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Kapituł Orderów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.
 2. Ordery i odznaczenia nadaje się obywatelom polskim. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane również cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych. O odznaczenia dla obywateli obcych państw wnioskuje do Prezydenta RP – Minister Spraw Zagranicznych.
 3. Ordery w każdej klasie i odznaczenia w każdym stopniu nadaje się jeden raz, chyba że przepisy stanowią inaczej. Zgodnie bowiem z art. 16 pkt 4 ustawy O orderach i odznaczeniach Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.
 4. Uprawnione organy przedstawiają Prezydentowi wnioski o nadanie odznaczeń za zasługi w dziedzinach objętych zakresem ich działania. O nadanie odznaczeń osobom związanych z obszarem województwa miejscem zamieszkania, pracy lub działalności mogą występować wojewodowie.
 5. Zgłoszenie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia nie zobowiązuje organu uprawnionego do przedstawienia Prezydentowi wniosku w tej sprawie. Nieprzedstawienie Prezydentowi wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia przez organ uprawniony wymaga zawiadomienia i podania przyczyny zgłaszającemu inicjatywę.
 6. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane pośmiertnie. Z wnioskiem o odznaczenie zasłużonych osób zmarłych można występować wyjątkowo w uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Podmioty uprawnione do zgłaszania inicjatywy o nadanie przez Prezydenta RP orderu lub odznaczenia, składając wniosek do Wojewody Łódzkiego, powinny go przekazać z pismem przewodnim, w którym wskażą datę planowanej uroczystości wręczenia orderów lub odznaczeń.
 8. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń przedstawia się Prezydentowi nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznak i orderów.
 9. Z wnioskiem o uhonorowanie orderem można występować nie wcześniej niż po 5 latach, a Krzyżem Zasługi nie wcześniej niż po 3 latach od przyznania poprzedniego odznaczenia.
 10. Kancelaria Prezydenta przekazuje wnioskodawcy odznaki nadanych orderów i odznaczeń oraz legitymacje, w celu ich wręczenia – w imieniu Prezydenta – osobom odznaczonym. Odznaki orderów i odznaczeń powinny zostać osobom odznaczonym wręczone w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta postanowienia o nadaniu tych orderów i odznaczeń.

Instrukcja wypełniania druku

 1. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia sporządza się na załączonym formularzu. Przy wypełnianiu formularza wniosku szczególną uwagę należy zwrócić na rubrykę nr 18 – uzasadnienie wniosku. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia. Przedstawienie zasług bez umiejscowienia ich w czasie uniemożliwia ocenę, czy zostały one już za nie uhonorowane. Funkcje pełnione przez osobę proponowaną do nadania orderu lub odznaczenia są istotne o tyle o ile związane jest to z konkretnymi dokonaniami. W wypadku wnioskowania o Order Odrodzenia Polski należy do druku wniosku dołączyć NOTATKĘ z dodatkowymi informacjami o zasługach kandydata. Należy w niej wymienić konkretne – umiejscowione w czasie dokonania kandydata (nie pisać, że za coś został nagrodzony – tylko co zrobił), nie podawać życiorysu, przebiegu kariery zawodowej, pełnionych funkcji społecznych, wymieniania organizacji, w których działa, charakterystyki osobowości, a tylko to co świadczy o szczególnych zasługach dla państwa i społeczeństwa – oczywiście jakie ma po ostatnim odznaczeniu, jeżeli kandydat ma osiągnięcia w dorobku naukowym i dydaktycznym należy też napisać tylko o tym fragmencie, który powstał po przyznaniu ostatniego oznaczenia.
 2. Organ przekazujący do realizacji – do Prezydenta RP wniosek o przyznanie orderu, sporządza na podstawie pkt 18 wniosku oraz dołączonej do niego informacji o zasługach kandydata adekwatnych do danego stopnia orderu, notatkę, która po podpisaniu przez Pana Wojewodę stanowi podstawę do wydania decyzji (lub nie) o przyznaniu orderu.
 3. Bezpośrednio pod 18 rubryką należy wpisać nazwę jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek, umieścić jej pieczęć oraz podpis kierownika jednostki.
 4. Rubryka 19 powinna zawierać aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.
 5. W wypadku wnioskowania o Order formularz należy wypełnić łącznie z rubryką 19 a przy Odznaczeniu Państwowym możemy wypełnić dodatkowo rubrykę 21.
Wymagane dokumenty:

Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz oraz wypełniony druk zapytania o karalność

Termin załatwienia sprawy:Do 3 miesięcy
Jednostka odpowiedzialna: Biuro Wojewody

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-15-16
fax: (+48) 42 664-13-42
Miejsce składania wniosku:Oddział obsługi kancelaryjnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok. 005, bud. C
Telefon:

+48 42 664-15-42

Osoba prowadząca sprawę:
 • Anna Konarska
 • Barbara Piwońska
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. Nr 90, poz. 450 zm.: Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676),

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019, nr 25),
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. Nr 90, poz. 452),
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. Nr 277, poz. 2743)
Uwagi:

Najczęściej zadawane pytania

Pliki do pobrania:
Karty informacyjne Wnioski i oświadczenia
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane