Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi
Dodatkowe informacje:
 • Zatwierdzanie planów cmentarzy wojennych oraz sprawy dotyczące ogólnego zarządu cmentarzy wojennych, a w szczególności sprawy związane z ewidencją obiektów i osób w nich spoczywających, remontem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych
 • Wyrażanie zgody na przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych
 • Zbieranie informacji o stanie obiektów cmentarnictwa wojennego na podstawie lustracji terenowych, informacji otrzymywanych z jednostek samorządu terytorialnego, a także od osób fizycznych, organizacji społecznych, kombatanckich i in.
 • Opracowywanie projektów koncepcji plastycznych urządzenia obiektów cmentarnictwa wojennego
 • Nadzór nad wykonywaniem przez fundacje, stowarzyszenia i instytucje społeczne obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, powierzonego – za ich zgodą – przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o ponownym pochowaniu zwłok i szczątków z istniejącego grobu w innym grobie, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Udzielanie gminom dotacji celowych z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
Wymagane dokumenty:

Wnioski o przydzielenie dotacji celowej z budżetu państwa składają do Wojewody Łódzkiego wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie po ustaleniu układu wykonawczego budżetu Wojewody
Jednostka odpowiedzialna: Biuro Wojewody
Oddział dziedzictwa kulturowego i ochrony pamięci narodowej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-15-16
fax: (+48) 42 664-13-42
Miejsce składania wniosku:Oddział obsługi kancelaryjnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
po. 005, bud. C
Telefon:

Oddział dziedzictwa kulturowego i ochrony pamięci narodowej
tel.: (+48) 42 664-20-39,

Tryb odwoławczy:

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2337)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 ze zm.)

Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane