Sprawy, którymi zajmuje się biuro

Sprawy, którymi zajmuje się biuro:
Do zakresu działania Biura Kadr, Płac i Budżetu należy prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu i kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, obsługi finansowo-księgowej Urzędu, zamówień publicznych, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych, a w szczególności:

 1. oddziału kadr:
  1. prowadzenie spraw:
   • wynikających ze stosunku pracy oraz spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu w tym prowadzenie dokumentacji osobowej oraz analizowanie i przechowywanie zakresów czynności pracowników,
   • związanych z ewidencją czasu pracy, w tym z wykorzystaniem urlopów oraz prowadzeniem kontroli dyscypliny pracy,
   • z zakresu profilaktycznych, okresowych badań lekarskich pracowników,
   • wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, dotyczących pracowników Urzędu,
   • związanych z opiniowaniem przez Wojewodę powoływania i odwoływania kierowników jednostek administracji niezespolonej i innych jednostek organizacyjnych lub ich oddziałów terenowych realizujących zadania administracji rządowej,
   • wynikających ze stosunku pracy kierowników jednostek administracji zespolonej w województwie łódzkim oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie,
   • związanych z bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  2. organizowanie i prowadzenie naborów do korpusu służby cywilnej, w tym naborów wewnętrznych,
  3. sporządzanie sprawozdania Dyrektora Generalnego z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej,
  4. wspieranie komórek organizacyjnych w doborze pracowników pod kątem ich merytorycznej przydatności dla Urzędu,
  5. organizowanie służby przygotowawczej,
  6. koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem w Urzędzie ocen członków korpusu służby cywilnej, a w szczególności monitorowanie i analiza ich wyników,
  7. wydawanie i prowadzenie rejestru legitymacji służbowych,
  8. opiniowanie treści pieczątek urzędowych pod względem zgodności danych osobowych oraz zajmowanego stanowiska,
  9. obsługa organizacyjno – biurowa komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego Urzędu;
    
 2. oddziału płac:
  1. sporządzanie list wypłat wynagrodzeń dla pracowników Urzędu z uwzględnieniem szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej i układu zadaniowego oraz wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego,
  2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym oraz dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
  3. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  4. wypłata należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
  5. sporządzanie analiz wykorzystania wydatków na wynagrodzenia;
    
 3. oddziału wydatków Urzędu:
  1. obsługa księgowa rachunków bankowych Urzędu,
  2. planowanie i opracowywanie projektów planów finansowych i planów finansowych Urzędu w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym (we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu), realizacja wydatków Urzędu, ich rozliczanie oraz kontrolowanie zgodności z planem,
  3. kontrola formalno – rachunkowa dokumentacji finansowo – księgowej, ewidencja dowodów księgowych oraz uzgadnianie ksiąg rachunkowych w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym,
  4. planowanie i realizacja wydatków Urzędu, ponoszonych w trakcie realizacji programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, ich rozliczanie oraz kontrolowanie zgodności z planem,
  5. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, w tym dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym,
  6. sporządzanie projektu harmonogramu i harmonogramu realizacji wydatków budżetowych dysponenta III stopnia, miesięcznych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz zmian limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, przekazywanych do dysponenta części budżetowej 85/10 – województwo łódzkie,
  7. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, statystycznych oraz finansowych dysponenta III stopnia, w tym informacji z wykonania budżetu w układzie zadaniowym,
  8. opracowywanie okresowych analiz w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym dotyczących wykonania budżetu Urzędu,
  9. sporządzanie okresowych analiz przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń,
  10. realizacja i obsługa zobowiązań Skarbu Państwa,
  11. prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych wywołujących skutki finansowe w zakresie budżetu Urzędu,
  12. rejestracja wniosków o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego oraz umów, w tym dotyczących projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
  13. uzgadnianie wydziałowych zestawień powierzonego majątku w zakresie zgodności z ewidencją księgową,
  14. obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  15. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej funduszy celowych w tym Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Pracy, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń w tym zakresie, a także obsługa wyodrębnionych na ten cel rachunków bankowych;
    
 4. oddziału dochodów Urzędu:
  1. obsługa księgowa rachunków bankowych dochodów Urzędu,
  2. prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej w zakresie dochodów budżetowych,
  3. ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów związanych z działalnością Urzędu,
  4. windykacja należności z tytułu opłat, kar i grzywien nałożonych przez organy uprawnione,
  5. sprawozdawczość w zakresie dochodów budżetowych,
  6. planowanie dochodów budżetu państwa przewidywanych do uzyskania przez Urząd oraz opracowywanie projektów planów finansowych i planów finansowych w tym zakresie, a także projektu harmonogramu i harmonogramu realizacji dochodów budżetowych dysponenta III stopnia,
  7. wykonywanie czynności związanych z należnościami za nieruchomości powstałe po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
    
 5. wieloosobowego stanowiska do spraw zamówień publicznych:
  1. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Wojewodę lub Urząd oraz dbałość o właściwe i zgodne z prawem przeprowadzanie przetargów,
  2. sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez wydziały,
  3. prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Wojewoda, Urząd lub innych zleconych umów,
  4. prowadzenie rejestrów wniosków o udzielenie zamówienia publicznego;
    
 6. samodzielnych stanowisk do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych:
  1. prowadzenie szkolenia wstępnego – ogólnego dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów,
  2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie lub przez niego nadzorowanych,
  3. organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników Urzędu,
  4. prowadzenie postępowań w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, a także sporządzanie dokumentacji z wypadków w drodze do pracy i z pracy pracowników Urzędu,
  5. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie.

W Biurze działa Główny Księgowy Urzędu oraz Zastępca Głównego Księgowego Urzędu.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane