Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim

Województwo

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim
 

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim działa na podstawie:

 • art. 95 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)1
 • Zarządzenia Nr 122/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim, zmienionego Zarządzeniem Nr 206/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2017 z dnia 23 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 120/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 195/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.2
 • uchwalonego w dniu 13 września 2016 r. Regulaminu Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim.

W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego:

 • Piotr Cieplucha - Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; Przewodniczący Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim,
 • Magdalena Amrozik - p. o. Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Robert Wilanowski - Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Paweł Goryński - przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,
 • Katarzyna Szkopiecka - przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Łodzi,
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak – przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,
 • Janusz Mielczarek - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego,
 • Katarzyna Fortak - Karasińska - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa łódzkiego.

Do głównych zadań Rady należy współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych*, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa łódzkiego.

Na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej służą wojewodzie m. in. do wydawania opinii o celowości utworzenia w województwie łódzkim nowych jednostek, udzielających świadczeń z zakresu hospitalizacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

*(zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), mapy potrzeb zdrowotnych na okres od 30.06.2016 r. do 31.12.2018 r. oraz na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. będzie sporządzał minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Przepis ten dotyczy zarówno mapy ogólnopolskiej, jak i map regionalnych, uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Pierwsze mapy sporządzane przez wojewodów na podstawie projektów przygotowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dotyczyć będą okresu pięcioletniego, począwszy od 1 stycznia 2022 r. Mapy zatwierdzać będzie minister właściwy do spraw zdrowia po dokonaniu ewentualnych zmian).

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady zapewnia Oddział Zdrowia Publicznego w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (42 664 10 51).
_______________________________________________
1zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394 i 1590
2zarządzenia dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Prawo/Zarządzenia wojewody

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane