Struktura organizacyjna urzędu

Oddział obrony cywilnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-32
Pracownicy: znajdź pracownika

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • opracowywanie projektu i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Obrony Cywilnej,
 • przygotowywanie projektów uzgodnień Wojewody - Szefa Obrony Cywilnej Województwa do powiatowych planów obrony cywilnej oraz planu wojewódzkiego i planów powiatowych w zakresie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • opracowywanie projektu, aktualizacja i realizacja „Programu doskonalenia obrony cywilnej województwa łódzkiego”,
 • opracowywanie projektów wytycznych Wojewody - Szefa Obrony Cywilnej Województwa do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na dany rok,
 • uzgadnianie oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego w aspekcie wymogów dotyczących obrony cywilnej,
 • działalność planistyczna w zakresie budowli ochronnych, zapewnienia ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz,
 • działalność planistyczna w zakresie zabezpieczenia ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zniszczenia oraz zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego, wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych oraz źródeł energii w miejscach przebywania poszkodowanej ludności,
 • prowadzenie ewidencji instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
 • tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego oraz nadzór nad tworzeniem, funkcjonowaniem i ewidencją formacji obrony cywilnej w powiatach,
 • planowanie potrzeb w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
 • przygotowywanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze województwa,
 • tworzenie, przygotowywanie i zapewnianie działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania,
 • zapewnienie funkcjonowania: Wojewódzkiego Magazynu OC oraz Wojewódzkiego Warsztatu Napraw urządzeń łączności, alarmowania i sprzętu OC,
 • organizowanie współdziałania sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno –epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacja skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 • współdziałanie z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 • współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody do Spraw Ratownictwa Medycznego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, w tym w zakresie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia,
 • przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do realizacji zadań obrony cywilnej,
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem sprzętem obrony cywilnej,
 • prowadzenie kontroli przygotowania formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych oraz ocena stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie,
 • organizowanie ćwiczeń, treningów i zawodów formacji obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego oraz koordynacja ćwiczeń prowadzonych przez szefów obrony cywilnej powiatów,
 • organizacja szkoleń struktur obrony cywilnej i pracowników organów administracji publicznej z terenu województwa w zakresie ochrony ludności,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony ludności i powszechnej samoobrony oraz współpraca z organami pozarządowymi,
 • koordynacja i nadzór nad planowaniem oraz wykonaniem budżetu i planu zamówień publicznych w części dotyczącej Wydziału, a także prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji magazynowej OC.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane