Struktura organizacyjna urzędu

Oddział spraw obronnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-12 42
fax: (+48) 42 664-14-43
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Małgorzata Olczyk
tel.: (+48) 42 664-12 42
pokój: 301
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • określenie szczegółowych kierunków działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych na obszarze województwa,
 • projektowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem możliwości kierowania zadaniami obronnymi przez Wojewodę w określonych stanach gotowości obronnej państwa,
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej województwa wykonywanych przez organy administracji samorządowej oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoje siedziby na terenie województwa,
 • organizowanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych przez przedsiębiorców,
 • koordynowanie, opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • współpraca z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami realizującymi zadania obronne w województwie w zakresie aktualizacji ich Planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach kryzysu i wojny,
 • programowanie i organizowanie edukacji społeczeństwa dotyczącej przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych właściwego szczebla,
 • koordynowanie przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych, alarmowego uzupełnienia ich potrzeb i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem zapasowych miejsc pracy dla organów administracji samorządowej,
 • organizowanie zadań w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • opracowywanie projektu Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i jego aktualizacja wynikająca z potrzeb zadaniowych wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 • koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych wykonujących zadania na obszarze województwa, w ramach obowiązków państwa - gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC),
 • planowanie wykorzystania rezerw strategicznych w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • planowanie, nakładanie, nadzorowanie i uruchamianie zadań dotyczących przygotowań podmiotów leczniczych województwa na potrzeby obronne państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem przeprowadzenia rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej,
 • planowanie, organizowanie oraz prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych w województwie oraz koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w tym zakresie,
 • określanie potrzeb oraz profilu aktualizacji zakresu przygotowań obronnych poprzez opracowywanie projektu Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Łódzkiego,
 • organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu stałych dyżurów, opracowywanie założeń i schematu akcji kurierskiej oraz kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • koordynowanie przygotowań do wdrożenia procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego przez podległe Wojewodzie jednostki organizacyjne w sprawach przygotowań obronnych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu "Za zasługi dla obronności kraju"
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane