Struktura organizacyjna urzędu

Oddział zarządzania kryzysowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-09
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Błażej Krawczyk
tel.: (+48) 42 664-14-18
pokój: A 211

Z-ca Kierownika
Jolanta Kowalik-Gęsiak
tel.: (+48) 42 664-10-53
pokój: A 208


 

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • opracowywanie projektu i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego, wojewódzkiego planu działania na wypadek epidemii, wojewódzkiego planu operacyjnego ochrony przed powodzią, wojewódzkiego planu awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych w sprawie ogłaszania i odwoływania pogotowia lub alarmów przeciwpowodziowych, w sprawie prowadzenia działań interwencyjnych w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz wprowadzania odpowiedniego stopnia alarmowego,
 • udział w dokonywaniu oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa,
 • zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
 • planowanie, organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zadań związanych z radiową siecią zarządzania Wojewody,
 • przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń Wojewody oraz opiniowanie i przedstawianie Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania przedsiębiorcom pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i użytkowanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego,
 • dokonywanie ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa,
 • realizacja rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na terenie województwa,
 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych na terenie województwa,
 • współudział w aktualizacji planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie łódzkim na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
 • realizacja spraw związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu odbudowy lub remontów infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku działania żywiołu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego w tym nadzór nad właściwym wykorzystaniem przydzielonych środków w tym zakresie,
 • realizacja zadań z zakresu prawa zgromadzeń publicznych
 • zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa,
 • uzgadnianie planów przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
 • nadzór nad strażami gminnymi,
 • gromadzenie, przetwarzanie danych, monitorowanie, analizowanie, prognozowanie rozwoju oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa,
 • wykonywanie zadań w zakresie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej,
 • dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla właściwych zespołów zarządzania kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,
 • planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
 • planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji ich zadań,
 • współpraca z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Policji,
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane