Struktura organizacyjna urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-17-03
Pracownicy: znajdź pracownika

Dyrektor
Małgorzata Wójcik-Powłoka
tel.: (+48) 42 664-17-04
pokój: piętro II, pok. 27

Informujemy, iż Oddział Spraw Obywatelskich Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (wejście od ul. Komuny Paryskiej), budynek E (parter). Pokoje: 015-018, 025, 025A.

Godziny pracy

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi czynny jest we wszystkie dni robocze w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

  Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach 10.00-17.45.

  Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców
  Poniedziałek 8.30-14.30
  Wtorek 10.00-17.00
  Czwartek 8.30-14.30
  Piątek 8.30-14.30

  Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach 10.00-17.45.

Sprawy związane z obsługą cudzoziemców realizowane są w siedzibie Wydziału  w Łodzi oraz – w zakresie ograniczonym do przyjmowania wniosków o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń, legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej   i członków ich rodzin, przyjmowania dokumentów dotyczących legalizacji pobytu obywateli państw trzecich, z wyjątkiem przyjmowania wniosków w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

Godziny pracy oddziału paszportowego na terenie województwa łódzkiego.

 • Oddział paszportowy w Łodzi czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

  Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.
 • Oddział paszportowy w Piotrkowie Trybunalskim czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

  Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.
 • Oddział paszportowy w Sieradzu czynny jest we wszystkie dni robocze, w godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

  Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.
 • Oddział paszportowy w Skierniewicach czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

  Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.

Dyrektor Wydziału przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14:00 do 17:00.

Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • nadzór nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań określonych w ustawach:
  • prawo o aktach stanu cywilnego,
  • o ewidencji ludności,
  • o dowodach osobistych,
  • o zmianie imienia i nazwiska;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach: meldunkowych, dotyczących dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz udostępniania danych wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych;
 • prowadzenie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego, w tym:
  • uznania za obywatela polskiego,
  • potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;
  • nadania obywatelstwa polskiego,
  • wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o repatriacji, w tym: koordynacja  procesu repatriacji na terenie województwa łódzkiego, działania związane z osiedlaniem się repatriantów w Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielaniem im pomocy finansowej z rezerwy celowej budżetu państwa, prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie potwierdzenia nabycia przez repatriantów obywatelstwa polskiego oraz uznania za repatrianta;
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu przez wyznaniowe osoby prawne osobowości prawnej oraz o organie uprawnionym do ich reprezentowania; wydawanie potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych o utworzeniu, zmianie nazwy, zmianie siedziby, zmianie granic, połączeniu, podziale, zniesieniu odpowiednich jednostek organizacyjnych oraz o powołaniu i odwołaniu  osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
 • planowanie, monitoring i analiza wykorzystania środków budżetowych na zadania z zakresu spraw obywatelskich w zakresie nadzorowanym przez Wydział, wnioskowanie o uruchomienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczanie dotacji przydzielonych tym jednostkom;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce;
 • wykonywanie zadań, wynikających z przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, obsługa Pełnomocnika Wojewody do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
 • nadzór nad weryfikacją praw wyborczych obywateli państw Unii Europejskiej, deklarujących udział w wyborach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli polskich deklarujących udział w wyborach na terytorium innych państw Unii Europejskiej;
 • wykonywanie zadań, wynikających z pełnienia przez wojewodę funkcji koordynatora delegowanego w dziale sprawy wewnętrzne, w zakresie uproszczenia wymogów dotyczących przedkładania niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane