Struktura organizacyjna urzędu

Oddział nadzoru w pomocy społecznej
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-27
fax: (+48) 42 664-20-51
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Beata Jabłońska
tel.: (+48) 42 664-20-27
pokój: 103
Zadania:

Do zadań oddziału należy:

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów oparcia społecznego, w tym – jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i nakładania kar pieniężnych za niewykonanie zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane jednostki oraz nakładania kar na podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez zezwolenia Wojewody,
 • weryfikacja wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • merytoryczna ocena wniosków o dotacje udzielane jednostkom samorządu terytorialnego i nadzór nad wykorzystaniem tych środków,
 • dokonywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
 • opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
 • prowadzenie spraw z zakresu polityki senioralnej, w tym dokonywanie wstępnej analizy merytorycznej wniosków składanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Senior-WIGOR”,
 • merytoryczne opiniowanie uchwał dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej;
 • prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej i rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane