Struktura organizacyjna urzędu

Oddział do spraw rodziny
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-56
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Barbara Szczepańska
tel.: (+48) 42 664-20-56
pokój: 211
Zadania:

Do zadań oddziału należy:

 • prowadzenie spraw z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje, a w szczególności:
  • realizowanych programów rządowych,
  • sprawowania nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
  • sprawowania nadzoru nad działalnością samorządu województwa w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • prowadzenie rejestrów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rejestru wolnych miejsc w tych placówkach i ośrodkach,
 • merytoryczna ocena wniosków o dotacje udzielane jednostkom samorządu terytorialnego i nadzór nad wykorzystaniem tych środków, w tym – prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu:
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • sprawowania nadzoru nad realizacją przez samorząd województwa i samorządy gminne zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  • sprawowania nadzoru nad realizacją Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat trzech – „MALUCH” z wyłączeniem zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez samorząd województwa i samorządy gminne świadczeń rodzinnych oraz przez samorządy gminne świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • dokonywanie, w zakresie właściwości oddziału analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • współpraca z Łódzkim Kuratorem Oświaty;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane