Struktura organizacyjna urzędu

Oddział nadzoru rynku pracy
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-68
Pracownicy: znajdź pracownika

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Na podstawie art. 15 tej ustawy Wojewoda Łódzki prowadzi rejestr świadczących usługi na obszarze województwa łódzkiego tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (Dz. U. Nr 111, poz. 652) Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru na wniosek tłumacza, który do wniosku o wpis do rejestru dołącza oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 6 rozporządzenia, wpisany do rejestru tłumacz powiadamia Wojewodę o każdej zmianie podlegających wpisowi do rejestru danych.

Przedmiotowy rejestr stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze do wykonywania przepisów ustawy o języku migowym. Brak wpisów w rejestrze nie zwalnia organów administracji publicznej z realizacji świadczenia usług tłumacza.

Zadania:

Do zadań oddziału należy:

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa i starostów oraz inne podmioty, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz system teleinformatyczny i technologie cyfrowe w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej oraz przeprowadzanie kontroli w tych podmiotach,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania, przedłużenia lub utraty statusu przez Centra Integracji Społecznej oraz prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych, którym nadano status CIS,
 • prowadzanie kontroli i nadzoru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie i prowadzenie rejestru tych podmiotów,
 • prowadzenie rejestru tłumaczy języka migowego;
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane