Struktura organizacyjna urzędu

Oddział spraw obywatelskich
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-58, 42 664-17-68, 42 664-17-66
fax: (+48) 42 664-17-64, 42 664-17-61
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Iwona Kozłowska
tel.: (+48) 42 664-17-13
pokój: 017, budynek E

ZMIANA SIEDZIBY ODDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

Informujemy, iż Oddział Spraw Obywatelskich Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zmienił siedzibę. Nowa siedziba Oddziału mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (wejście od ul. Komuny Paryskiej), budynek E (parter). Pokoje: 015-018, 025, 025A.

W nowej lokalizacji realizowane są sprawy z zakresu:

 • obywatelstwa polskiego i repatriacji – pokoje: 15, 16
 • nadzoru nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi – pokój 18
 • Kierownictwo Oddziału – pokój 17
Zadania:
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • nadzór nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zadań określonych w ustawach:
  • prawo o aktach stanu cywilnego,
  • ustawa o ewidencji ludności,
  • ustawa o dowodach osobistych,
  • ustawa o zmianie imienia i nazwiska;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:
  • meldunkowych,
  • dotyczących rejestracji stanu cywilnego,
  • zmiany imienia i nazwiska,
  • odmowy udostępnienia jednostkowych danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych (postępowania odwoławcze);
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego, stwierdzających to samo zdarzenie;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów stanu cywilnego;
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania oraz ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonywanie zadań, wynikających z przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
 • prowadzenie postępowań z zakresu obywatelstwa polskiego, w tym uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta, potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, nadania obywatelstwa polskiego, wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
 • prowadzenie spraw z zakresu repatriacji, w tym:
  • weryfikowanie zaproszeń, kierowanych do repatriantów przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • opiniowanie wniosków dotyczących wydania wizy repatriacyjnej,
  • udzielanie gminom dotacji, związanych z zapewnieniem repatriantowi oraz jego najbliższej rodzinie lokalu mieszkalnego,
  • dokonywanie zwrotu części kosztów, poniesionych przez gminę w związku z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego dla repatrianta oraz części kosztów, poniesionych przez pracodawcę w związku z aktywizacją zawodową repatrianta,
  • nadzór nad udzieleniem repatriantom jednorazowej pomocy ze środków budżetu państwa,
  • wypłacanie środków na pokrycie kosztów podróży, zagospodarowania i bieżącego utrzymania repatrianta.
Zobacz także:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane