Struktura organizacyjna urzędu

Oddział wywłaszczeń i odszkodowań
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-28, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Ewa Tyran
tel.: (+48) 42 664-18-28
pokój: 224
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • prowadzenie w II instancji postępowań administracyjnych w zakresie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • prowadzenie w II instancji postępowań administracyjnych w zakresie stałego lub czasowego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości albo jej zajęcia oraz ustalenia odszkodowania z tego tytułu,
 • prowadzenie w II instancji postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych na cele wywłaszczenia,
 • prowadzenie w II instancji postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg powiatowych i gminnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania w drodze decyzji praw do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie rejestru wojewódzkiego w tym zakresie,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 • prowadzenie w II instancji postępowań administracyjnych w zakresie ustalania odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości pozostających we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie będących ich własnością, a zajętych pod drogi publiczne,
 • prowadzenie w II instancji postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności gruntów pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., a wchodzących w skład linii kolejowych.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane