Struktura organizacyjna urzędu

Oddział gospodarki gruntami
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-10, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Paweł Sobczak
tel.: (+48) 42 664-18-10
pokój: 218
Zadania:

Do zakresu działania oddziału należy:

 • przekazywanie władania związanego z przejściem w zarząd Lasów Państwowych, lasów i gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia,
 • określenie starosty właściwego w postępowaniach administracyjnych dotyczących wspólnot gruntowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uwłaszczania państwowych osób prawnych, państwowych instytucji kultury i innych osób prawnych,
 • informowanie służb finansowych Urzędu o skutkach finansowych wydanych, bądź uchylonych decyzji uwłaszczeniowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekazania gruntów Skarbu Państwa państwowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, ustalania opłat z tego tytułu oraz wygaśnięcia prawa trwałego zarządu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zmiany prawa użytkowania wieczystego na własność,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkownika wieczystego lub jednostkę sprawującą trwały zarząd,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym zobowiązań osób prawnych lub fizycznych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub należności z tytułu nabycia własności budynków, innych urządzeń i lokali, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dotyczącym zaległych zobowiązań jednostek organizacyjnych z tytułu opłat za zarząd nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa,
 • rozpatrywanie skarg na czynności związane z przeprowadzaniem przetargu dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności Skarbu Państwa wynikających z decyzji wydanych przez Wojewodę w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nabywania przez Skarb Państwa prawa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP SA, a także potwierdzania nabycia przez PKP SA prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie stwierdzania nabycia przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów pozostających w ich użytkowaniu wieczystym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podpadania nieruchomości pod przepisy o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie weryfikacji ostatecznych decyzji o przekazaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przejścia prawa własności niektórych nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, a także na rzecz kościelnych osób prawnych,
 • udział w postępowaniach regulacyjnych z wniosków kościołów i innych związków wyznaniowych przed komisją majątkową i komisjami regulacyjnymi,
 • sporządzanie zestawień zbiorczych nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
 • kontrola i sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywania obowiązku związanego z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących naliczania kar pieniężnych za uchybienia przy wykonaniu tego obowiązku,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opiniowania dokonywanych z urzędu podziałów nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane