Struktura organizacyjna urzędu

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-68, 42 664-18-66, 42 664-18-65
fax: (+48) 42 664-18-67
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Tomasz Nowak
tel.: 1876
pokój: 303A
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należą sprawy z dziedziny geodezji, kartografii i katastru, a w szczególności:

 1. oddziału kontroli i nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
  1. kontrolowanie legalności i rzetelności działalności urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji  i kartografii, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości,
  2. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także we wdrażaniu projektów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie analiz i sprawozdawczości,
  3. nadzorowanie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
  4. kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
  5. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz nad wykorzystaniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
  6. kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
  7. wydawanie dzienników praktyki zawodowej, na wniosek osoby zainteresowanej i prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej,
  8. zapewnienie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  9. prowadzenie narad koordynacyjnych służby geodezyjnej i kartograficznej w województwie łódzkim,
  10. prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wniosków spółdzielni mieszkaniowych dotyczących refundacji spółdzielniom mieszkaniowym uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości, czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
 2. oddziału katastru nieruchomości:
  1. uzgadnianie projektów modernizacji i projektów założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  2. przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych, w szczególności bazy danych   ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
  4. wyrażenie opinii, na wniosek starosty, o przygotowaniu gminy do przejęcia prowadzenia spraw należących do jego zadań i kompetencji,
  5. ustalanie, w drodze zarządzeń, gdy brak stosownych porozumień między wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) numerów porządkowych dla nieruchomości przyległych do ulic położonych na granicy gmin,
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie scalania i wymiany gruntów, dla których wojewoda w rozumieniu Kpa jest organem pierwszej i drugiej instancji,
  7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
  8. współpraca z organami administracji publicznej oraz Agencją Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównym Urzędem Statystycznym w celu przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do ich statutowej działalności.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane